• VRP

VRP

VRP, de Vlaamse vereniging voor ruimte & planning, is een ledenorganisatie die bestaat sinds 1997. De leden zijn voornamelijk ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen. Ook vaklui uit aanverwante sectoren (recht, politiek, vastgoed, mobiliteit, architectuur, landschapsarchitectuur, erfgoed, natuur, economie, toerisme, landbouw …) zijn welkom. VRP wil een breed draagvlak creëren voor kwaliteit en duurzaamheid in het vakgebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Die doelstelling wordt verwezenlijkt middels het organiseren van lezingen, debatten, colloquia, denktanks en het uitgeven van een eigen magazine: RUIMTE. Daarnaast fungeert VRP als ontmoetingsplaats, platform en aanspreekpunt voor stedenbouwkundigen en planologen. 

VRP onderneemt volgende acties:
  1. VRP zal in haar activiteiten en communicatie gedeelde mobiliteit naar voor schuiven in functie van (stedelijke) leefkwaliteit en een beter functionerende publieke ruimte.
  2. VRP gaat tijdens haar activiteiten samen met haar partners op zoek naar mogelijkheden om via stedenbouwkundige keuzes gedeelde mobiliteit een duw in de rug te geven.