• typo logo Team Vlaams Bouwmeester

Team Vlaams Bouwmeester

De missie van Team Vlaams Bouwmeester is als volgt: ‘Het bouwmeesterschap heeft als doel het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, enzovoort. Deze inzet wordt geconcretiseerd in de begeleiding van opdrachtgevers bij publieke en publiek-private projecten op het vlak van het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur, en dit steeds in relatie tot de veranderende maatschappelijke uitdagingen en vanuit een transversaal perspectief van samenwerking met de betrokken actoren en sectoren.’

Twee kerntaken worden daarbij als prioritair aangeduid: (1) De ondersteuning en begeleiding van publieke bouwheren, op projectmatig niveau, in het kader van concrete opgaven. (2) Het actief bijdragen tot visievorming en reflectie, resulterend in beleidsadvies en initiatieven omtrent maatschappelijke uitdagingen en hun implicaties en mogelijkheden op het vlak van kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen.

Team Vlaams Bouwmeester onderneemt volgende acties:
  1. Team Vlaams Bouwmeester zal in haar lezingen, gesprekken met gemeenten en andere communicatie gedeelde mobiliteit naar voor schuiven in functie van (stedelijke) leefkwaliteit en een beter functionerende publieke ruimte.
  2. Team Vlaams Bouwmeester maakt van gedeelde mobiliteit een onderzoeksthema in de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam (IABR) in 2018 en 2020 en zet hierrond een leeromgeving op.
  3. Team Vlaams Bouwmeester stimuleert de uitbouw van gedeelde mobiliteit binnen het gemeentelijk beleid via haar adviesprojecten en BWMSTR-scan.
  4. Team Vlaams Bouwmeester onderzoekt gedeelde (combi)mobiliteit in de studie die ze i.k.v. LABO RUIMTE zal opstarten.