• Stad Kortrijk

Stad Kortrijk

Stad Kortrijk is een centrumstad in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen en telt zo’n 75.500 inwoners. Toekomstvisie voor de mobiliteit in de stad is vastgelegd in het mobiliteitsplan, als (verplicht) onderdeel van het mobiliteitsconvenant. Deze convenant is een overeenkomst tussen de gemeente, het Vlaams Gewest, De Lijn en eventuele andere partners met de bedoeling gecoördineerd te werken aan de verhoging van de verkeersveiligheid, de verbetering van de verkeersleefbaarheid en de beheersing van de vervoersvraag. 

Stad Kortrijk onderneemt volgende acties:
 1. Kortrijk deelt tegen 2018 één of meerdere van haar gemeentelijke wagens met haar bevolking.
 2. Kortrijk geeft incentives om (de verschillende vormen van) autodelen te stimuleren binnen haar gebied door het aanbieden van parkeerfaciliteiten: gereserveerde parkeerplaatsen voor deelwagens en het ter beschikking stellen van parkeervergunningen.
 3. Kortrijk maakt het elektrisch laden van voertuigen mogelijk voor zowel bewoners, autodelers als taxi’s.
 4. Kortrijk promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op haar website.
 5. Kortrijk faciliteert de installatie van een fietsdeelsysteem.
 6. Kortrijk streeft ernaar in zijn parkeerbeleid om het on-street parkeeraanbod te beperken en de parkeervraag maximaal op te vangen in off-streetfaciliteiten. Het onstreetparkeeraanbod wordt zoveel mogelijk gereserveerd voor doelgroepen: bewoners, kortparkeren (max. 2 uur) en autodelen.
 7. Kortrijk onderzoekt de mogelijkheid om nieuwe Park&Ride en/of Park&Bikevoorzieningen uit te bouwen.
 8. Kortrijk onderzoekt de mogelijkheid om elektrisch fietsdelen te introduceren binnen haar gebied.
 9. Kortrijk zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten.
 10. Kortrijk stelt een reglement op waarbij parkeernormen van nieuwbouwprojecten afhankelijk gemaakt worden van het al dan niet structureel implementeren van gedeelde mobiliteit.
 11. Kortrijk zet zich in om minstens 2 pilots op te zetten om autodelen, carpoolen en fietsdelen te integreren binnen bedrijventerreinen.
 12. Kortrijk sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies.
 13. Kortrijk zet een communicatiecampagne op om gedeelde mobiliteit te promoten binnen haar gebied.
 14. Kortrijk onderzoekt de mogelijkheid om mobiliteitspunten te organiseren binnen haar gebied waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.
 15. Kortrijk spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen.
 16. Kortrijk spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren.
 17. Kortrijk organiseert een werkgroep met de centrumsteden teneinde de ervaringen en kennis rond gedeelde mobiliteit uit te wisselen en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen bij het ondersteunen van gedeelde mobiliteit.