• 1030LogoCMYK-vet

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen

Al meer dan 20 jaar zet Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen in op een sociaal-economisch sterkere streek. We doen dit door overleg met de 23 lokale besturen, sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen, de intercommunale Solva en VDAB. Vanaf 2017 kunnen we ook zelf acties opstarten en uitvoeren.

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen onderneemt volgende acties:
  1. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen ondersteunt de 23 steden en gemeenten uit haar werkingsgebied met informatie over auto- en fietsdelen. Streekoverleg werkt aan regionale en intergemeentelijke samenwerking en organiseert workshops, infosessies met lokale besturen en/of inwoners;
  2. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werkt mee aan het opnemen van bepalingen in regionale plannen en programma’s om vormen van gedeelde mobiliteit te bevorderen, bijvoorbeeld in het kader van de vervoersregio’s Aalst en Vlaamse Ardennen;
  3. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen ambieert om het concept Mobipunten op verschillende plaatsen in haar werkingsgebied te helpen uitbouwen. Het Streekoverleg start hiervoor een bevraging van lokale besturen en voert een eigen onderzoek naar prioritaire locaties;
  4. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen is partner van Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, het burgemeestersconvenant dat ondertekend werd door 13 gemeenten in haar werkingsgebied, en ondersteunt hierbij acties rond (elektrische) gedeelde mobiliteit om de doelstellingen in CO2-reductie te helpen realiseren;
  5. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen stimuleert de lokale besturen in haar werkingsgebied om hun wagenpark aan te bieden als deelwagen en ondersteunt de uitbouw van eenvormige reservatiesystemen en gebruikersovereenkomsten;
  6. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen vervult een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie en ambieert de principes van gedeelde mobiliteit maximaal te integreren in haar eigen werking. Zo wordt de mogelijkheid onderzocht om elektrische deelwagens en (elektrische) deelfietsen ter beschikking te stellen van het personeel.

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werkt bij de realisatie van deze acties nauw samen met SOLVA.