• Stad Genk

Stad Genk

Stad Genk is een centrumstad met 65.000 inwoners, gelegen in de provincie Limburg. Genk is een ‘nieuwe’ stad en planmatig uitgewerkt. Dit is zeer duidelijk met o.a. de tuinwijken die van de jaren ‘20 tot ‘60 van de vorige eeuw zijn verwezenlijkt, de herinrichting van het centrum in het begin van deze eeuw… Een ander rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van steenkool, is dat Genk vandaag een belangrijke industriële stad in Vlaanderen is. Ontsluiting van deze industrie geschiedt multimodaal over zowel wegen, water als spoor. Hiernaast is er in Genk ook nog veel groen te vinden, met domein Bokrijk, natuurgebied De Maten en Kattevennen (toegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen). 

Stad Genk onderneemt volgende acties:
 1. Genk promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op haar website.
 2. Genk zet een communicatiecampagne op om gedeelde mobiliteit te promoten binnen haar gebied.
 3. Genk sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies.
 4. Genk zet een haalbaarheidsstudie op om de installatie van een fietsdeelsysteem te installeren binnen haar gebied. Op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie, zal de stad een fietsdeelsysteem uitrollen op haar domein.
 5. Genk stelt een reglement op waarbij parkeernormen van nieuwbouwprojecten afhankelijk gemaakt worden van het al dan niet structureel implementeren van gedeelde mobiliteit.
 6. Genk zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten (afhankelijk van haalbaarheid).
 7. Genk onderzoekt of ze tegen 2018 één of meerdere van haar gemeentelijke wagens met haar bevolking kan delen.
 8. Genk onderzoekt, samen met de bedrijven, of er mogelijkheden zijn om autodelen, carpoolen en fietsdelen te integreren in een bedrijventerrein en ondersteunt de bedrijven hierin.
 9. Genk neemt deel aan een werkgroep met de centrumsteden teneinde de ervaringen en kennis rond gedeelde mobiliteit uit te wisselen en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen bij het ondersteunen van gedeelde mobiliteit (de organisatie kan via de VVSG verlopen, cfr. Fietsberaad).
 10. Genk spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen.
 11. Genk spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren.
 12. Genk engageert zich als living lab om nieuwe vormen van mobiliteit de kans te geven zich te ontwikkelen.